top of page
Missing Piece

Handelingsgerichte screening en psychodiagnostiek

 

OPGELET! Wij nemen enkel aanmeldingen aan OP VERWIJZING van huisarts, CLB, psychiater, logopedist of psycholoog.

Binnen Praktijk De Boom bieden wij handelingsgerichte screening en psychodiagnostiek aan voor kinderen en jongeren. Dit is een functionele en doelgerichte visie op diagnostiek, wat betekent dat we vooreerst samen met u naar de functionele betekenis zoeken van het al dan niet overgaan tot diagnostiek. De eventuele diagnosestelling en het advies bevatten voornamelijk antwoorden op vragen zoals: Wat gaat goed en wat kan beter? Welke (schoolse) aanpak of behandeling kan bijdragen aan het welbevinden en (schoolse) functioneren van je kind? Waarin zitten de krachten en talenten van je kind en waarbij kan je kind ondersteuning of aanmoediging gebruiken? 

Op deze pagina vind je meer uitleg over het verloop en de kostenraming van het onderzoek.

 

Verloop van aanmelding tot diagnostiek

 

Na aanmelding voor diagnostiek wordt je gevraags een (beknopte) vragenlijst in te vullen. Eens we deze hebben nodigen we je uit voor een intakegesprek. Dit gaat steeds door tijdens de schooluren! De intake is niet de start van het onderzoek, maar heeft als functie een inschatting te maken over wat de klachten/vragen zijn wat maakt dat jullie de aanvraag deden. 

 

Na overleg met het team wordt een hulpverlenings- of onderzoeksvoorstel gedaan. Dit kan een psychodiagnostisch traject betekenen, maar evenzeer een verwijzing naar psychotherapie of logopedische/psychomotorische diagnostiek. Bij de beslissing om voort te gaan met psychodiagnostiek krijgen jullie een overzicht van de testen die afgenomen zullen worden, alsook een kostenraming

 

Van dit punt is er een wachttijd van enkele maanden. Van zodra er plaats is krijgen jullie  een voorstel van de testmomenten. Deze nemen circa een uur tot anderhalf uur per sessie in beslag. Hoeveel sessies er nodig zijn, hangt af van het soort onderzoek (zie ook hieronder). Testafnames vinden steeds plaats in de voormiddag.

 

Hierna worden alle resultaten geïntegreerd en gescoord en wordt er een verslag opgesteld. Dit verslag bevat steeds een handelingsgericht advies.

Dit advies wordt met jullie besproken in een adviesgesprek. Na dit adviesgesprek kan je ook een afspraak maken bij de kinder- en jongerenpsychiater, die de definitieve diagnose stelt.

 

Soorten onderzoek

 • Eerste screening: Een screening is een eerste verkenning naar mogelijke ontwikkelingsproblemen. Van daaruit kan men dan beslissen of een diepgaander onderzoek nodig is. Een screening bestaat steeds uit de analyse van de hulpvraag met eventueel bijkomend het afnemen en scoren van vragenlijsten (ontwikkelingsvragenlijst, CBCL, SRS). Ook nemen we indien gewenst contact met relevante anderen (leerkracht, psycholoog, logopedist,...). Een screening  kan gebeuren bij een vermoeden van hoogbegaafdheid, ADHD, ass, sociaal-emotionele problemen, ...

 • Intelligentieonderzoek (IQ): bij vermoeden van hoog- of laagbegaafdheid kan je bij ons terecht voor een intelligentieonderzoek. Daarnaast wordt intelligentieonderzoek ook uitgevoerd als aanwijzer voor logopedische behandelingen en bij onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen. Een intelligentieonderzoek wordt doorgaans gespreid over 2 testsessies.

 • Aandachts- en concentratieonderzoek (AD(H)D): dit onderzoek gaat de concentratie en/of volgehouden aandacht na, bijvoorbeeld bij een vermoeden van AD(H)D of concentratiestoornissen. Dit onderzoek neemt doorgaans 2 à 3 testsessies in beslag, en bestaat uit een IQ-onderzoek (om het cognitief functioneren in kaart te brengen), en een specifieke aandachtstest. 

 • Autismespectrumonderzoek (ASS): diagnostiek bij ASS gebeurt door het samenbrengen van verschillende factoren. De ouders worden bevraagd tijdens een ouderinterview en verschillende vragenlijsten. Dit is de eerste screening. Als er indicatie is voor ASS wordt er verder onderzoek gedaan. Daarbij vindt er altijd een intelligentieonderzoek plaats en wordt er neuropsychologisch onderzoek verricht. Tot slot vindt er ook een gesprek met de kinder- en jongerenpsychiater plaats. Voor het onderzoek naar ASS zijn er gemiddeld een viertal testafnamemomenten. De afspraak met de psychiater is daar niet mee ingerekend.

 • Belevingsonderzoek (psychisch welbevinden): dit onderzoek kan antwoord bieden op vragen rond hoe jouw kind zich in zijn/haar vel voelt of hoe hij/zij een bepaalde situatie beleeft. Het kan ook duidelijkheid verschaffen over de thema’s waar jouw kind mee bezig is, naar binnen gekeerd functioneert of hoe er met prikkelgevoeligheid wordt omgegaan (bv. in kader van HSP). Een belevingsonderzoek bestaat doorgaans uit 3 sessies bestaande uit onder andere spelobservaties, vragenlijstenonderzoek en gesprekken met het kind.

Na het onderzoek nodigen we u uit voor een adviesgesprek om de resultaten samen te bespreken. Bij weerhouden van een ontwikkeling- of psychische problematiek geven we informatie over de volgende stappen die u kan ondernemen.

Richtlijn kosten

Om een idee te krijgen van de kostprijs van bepaalde onderzoeken, worden hieronder enkele richtprijzen meegegeven, het uiteindelijke bedrag wordt bepaald door het aantal en de duur van de onderzoeken en verslaggeving en meegedeeld na intake.

 • Intake (2 uur gesprek en vragenlijsten): €200 

 • Intelligentieonderzoek: €250

 • Aandachts- en concentratieonderzoek: €250 (exclusief IQ-onderzoek)

 • Onderzoek naar ASS: €850 (exclusief IQ-onderzoek)

 • Belevingsonderzoek: €250

 • Screening: €200 (vragenlijstonderzoek)

 • Adviesgesprek: 80€

Contact

Voor meer info of een afspraak, neem contact met een van de diagnostici:

bottom of page